قدرت تابعیت دوم را کشف کنید

قدرت تابعیت دوم را کشف کنید

زندگی را که قرار بود زندگی کنید، زندگی کنید.